בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשס"ו

 

*          Elul Tishrei אלול תשרי

*          Tamuz Elul תמוז אלול

*          Sivan Tamuz סיון תמוז

*          Iyar Sivan אייר - סיון

*          Nissan Iyar ניסן אייר

*          Adar Nissan אדר ניסן

*          Shevat Adar שבט אדר

*          Teves Shevat טבת שבט

*          Kislev Teves כסלו טבת