בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

1771 S. Taylor Rd

Cleveland Heights, OH 44118

HaRav Yehudah Blum 216-321-5756

Click here for the בשר בחלב Shiur

Click here for the weekly Chumash Shiur