בס"דshul

קהל יראים

Khal Yereim

תשפ"ד

*      Tishrei תשרי

*          Cheshvon חשון

*          Kislev - כסלו

*          Shvat שבט

*          Adar I אדר א

*          Adar 2 אדר ב

*          Nissan ניסן

*          Sivan סיון

*