בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשפ"ג

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon - חשון

*      Kislev כסלו

*          Shevat שבט

*          Adar אדר

*          Nissan ניסן

*          Iyar אייר

*          Sivan - סיון

*          Av אב

*          Elul - אלול

shul