בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשפ"ב

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev - כסלו

*       

 

 

 

shul