בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשפ"ב

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev - כסלו

*      Shevat - שבט

*      Adar I אדר א'

*      Adar II אדר ב'

*      Nissan ניסן

*          Iyar Sivan אייר סיון

*          Tamuz תמוז

*          Av - אב

*          Elul - אלול

*       

shul