בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשפ"א

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev כסלו

*          Teves טבת

*          Shevat שבט

*          Adar אדר

*          Nissan ניסן

*          Sivan סיון

*          Tamuz תמוז

*          Av אב

*          Elul אלול

*           

 

 

 

shul