בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשפ"א

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev כסלו

*          Teves טבת

*          Shevat שבט

*           

 

 

 

shul