בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תש"פ

*      Tishrei תשרי

*          Cheshvon חשון

*     

 

 

shul