בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תש"פ

*      Tishrei תשרי

*          Cheshvon חשון

*          Kislev כסלו

*          Teves טבת

*          Shevat שבט

*          Adar Nissan אדר ניסן

*          Nissan Iyar ניסן אייר

*          Sivan סיון

*          Tamuz תמוז

*          Av מנחם אב

*          Elul אלול

*           

 

 

shul