בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif

תשע"ט

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev כסלו

*      Teves טבת

*      Shevat שבט

*      Adar I אדר א

*      Adar II, Nissan אדר ב ניסן

*      Iyar אייר

*      Sivan סיון

*      Tamuz תמוז

 

 

 

shul