בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשע"ז

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev כסלו

*      Teves טבת

*      Shevat שבט

*      Adar Nisan אדר ניסן

*      Nisan Iyar ניסן אייר

*      Iyar Sivan אייר סיון

*      Tamuz תמוז

*      Av אב