בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשע"ו

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Cheshvon, Kislev חשון, כסלו

*      Teves טבת

*      Shevat שבט

*      Adar I אדר א

*      Adar II אדר ב

*      Nissan ניסן

*      Iyar, Sivan אייר סיון

*      Tamuz Av תמוז אב

*      Elul אלול