בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשע"ד

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev - כסלו

*      Teves - טבת

*      Shevat שבט

*      Adar I&II אדר א-ב

*      Nissan - ניסן

*      Nissan Iyar ניסן אייר

*      Sivan סיון

*      Tamuz תמוז

*      Av אב

*      Elul אלול