בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשע"ג

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev כסלו

*      Teves - טבת

*      Shevat Adar שבט אדר

*      Adar Nisan אדר ניסן

*      Nissan Iyar ניסן אייר

*      Sivan - סיון

*      Tamuz תמוז

*      Av - אב