בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשע"ב

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev Teves כסלו טבת

*      Teves Shevat טבת שבט

*      Shevat Adar שבט אדר

*      Adar Nissan אדר ניסן

*      Iyar אייר

*      Sivan - סיון

*      Tamuz Av תמוז אב

*      Av Elul אב אלול

*      Elul Tishrei אלול תשרי