בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשע"א

*      Tishrei תשרי

*      Cheshvon חשון

*      Kislev Teves כסלו טבת

*      Teves Shevat טבת שבט

*      Shevat Adar I שבט אדר א'

*      Adar I & II אדר א & ב

*      Adar II & Nissan אדר ב & ניסן

*      Iyaar אייר

*      Sivan סיון

*      Tamuz Av תמוז אב

*      Av Elul אב אלול