בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תש"ע

*          Elul אלול

*          Tamuz תמוז

*          Sivan - סיון

*          Iyar אייר

*          Nissan ניסן

*          Shevat שבט

*          Teves טבת

*          Kislev כסלו

*          Tishrei תשרי

*          Cheshvon - חשון