בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשס"ט

 

*          Av Elul אב אלול

*          Tamuz Elul תמוז אלול

*          Sivan Tamuz סיון - תמוז

*          Iyar Sivan אייר סיון

*          Adar Nissan Iyar אדר ניסן אייר

*          Shevat Adar שבט אדר

*          Teves Shevat טבת שבט

*          Kislev Teves כסלו טבת

*          Cheshvon Kislev חשון כסלו

*      Tishrei Cheshvon תשרי חשון