בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשס"ח

 

*          Av Elul אב אלול

*          Tamuz Av תמוז אב

*          Sivan Tamuz סיון תמוז

*          Iyar Sivan אייר סיון

*          Nissan Iyar ניסן אייר

*          Adar I Adar II אדר א' אדר ב'

*          Shevat Adar I שבט אדר א'

*          Teves Shevat טבת - שבט

*      Kislev Teves כסלו טבת

*      Cheshvon Kislev חשון כסלו

*      Tishrei Cheshvon תשרי חשון