בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

תשס"ז

 

*          Av Tishrei אב תשרי

*          Tamuz Av תמוז אב

*          Sivan Tamuz סיון תמוז

*          Iyar Sivan אייר סיון

*          Nissan Iyar ניסן - אייר

*          Shevat Nissan שבט ניסן

*          Teves Shevat טבת שבט

*          Kislev Teves כסלו טבת

*          Cheshvon Kislev חשון כסלו

*          Tishrei Cheshvon תשרי חשון

*      Elul Tishrei אלול תשרי